'Avond van de Krimp', it debat fan de Ljouwerter Krante oer de krimp yn Fryslân

Fryslân krimpt. Elkenien hat wol in foarbyld út de buert. Tink mar oan dy iene doarpsbasisskoalle dy’t tichtgiet en de leechsteande winkels yn it sintrum fan de stêd. Mar wat is no de oplossing? De Ljouwerter Krante organisearre de ‘Avond van de Krimp’. Ferskate politike pommeranten giene mei-inoar, mar ek mei it publyk, yn debat oer de krimp. Sprekkers binne minister fan Wenjen en Rykstsjinst Stef Blok (VVD), heechlearaar steatsrjocht Hans Engels, Herwil van Gelder, wethâlder yn krimpgemeente De Marne en Anke Huizenga, bestjoerder by ZuidOostZorg.

Omroplive.nl

Omroplive.nl is it temakanaal fan Omrop Fryslân op ynternet. Op www.omroplive.nl kinne je altiten live nei Omrop Fryslân tv sjen. Dêrnjonken biede wy op dit temakanaal ek geregeld oare saken oan.
(Advertinsje)