Alkohol to the Max

Ik bin Jennifer en dizze podcast heart by myn YouTube-searje JENNIFER TO THE MAX wêryn't ik op syk gean nei it echte ferhaal efter de dea fan myn buorjonkje Max. Hy stoar op syn skoalreiske yn Berlyn oan in alkoholfergiftiging. Yn dy syktocht moetsje ik Tryntsje ek.

Yn dizze podcast giet it oer Sjoukje, de mem fan Tryntsje. Oer hoe't sy har dochter mear dea as libjend fan in feestje helle en wat dêrnei allegearre barde.

Alkohol to the Max

Ik bin Jennifer en dizze podcast heart by myn YouTube searje JENNIFER TO THE MAX wêryn't ik op syk gean nei it echte ferhaal efter de dea fan myn buorjonkje Max.
(Advertinsje)