#9 Kompifette

It festivalseizoen sit der hast alwer op, mar wy nimme yn dizze lêste podcast de hichtepunten troch fan de ôfrûne podcasts.

Festivette Podcast

Mei Festivette kin elkenien de festivals yn ús provinsje belibje. In team fan entûsjastelingen praat oer de ferskate festivals.
(advertinsje)