7 Stêden fan 17 desimber 2014 17:20

Hjoed yn de rige 7 Stêden folgje we kollega Simone Scheffer en Jantien de Boer fan de Ljouwerter krante en singer/songwriter Wiebe Kaspers op harren reis yn Pilsen, Tsjechië. Pilsen is in stêd yn it westen fan Tsjechië mei 162.500 ynwenners de fjirde stêd fan it lân. De stêd is bekend wurden as de nammejouwer fan de pils. De bierbrouwerijen drukke in grutte stimpel op de stêd oan de iene kant, oan de oare kant binne dat de fabryksterreinen fan automerk Skoda.

By de searje heart ek de spesjale webside www.7steden.nl mei alle programma's, foto's en achtergrûnferhalen fan de makkers.

7Stêden

Dit programma wurdt werhelle yn 'e simmer fan 2015. Alle sneinen yn july en augustus. Mienskiplik mediaprojekt Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân, Sân Stêden, in projekt yn it ramt fan KH2018. Sjoernalisten fan de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân reizgen yn oktober en novimber mienskiplik ôf nei de Europeeske Kulturele Haadstêden oant 2018.
(advertinsje)