#5 Veenhoop Festival

Wy jouwe jimme in foarpriuwke fan it popfestival De Veenhoop mei booker Johan Koster. Wat kinst no ferwachtsje fan de 65ste edysje fan De Veenhoop en hoe spitich is it dat Normaal net mear dêr optrede sil? Do hearst yn dizze podcast.

Festivette Podcast

Mei Festivette kin elkenien de festivals yn ús provinsje belibje. In team fan entûsjastelingen praat oer de ferskate festivals.
(advertinsje)