#4 Welcome to the Village

Wy jouwe jimme in foarpriuwke fan it indie pop festival Welcome to the Village mei muzykprogrammeur Peter Dijkstra. Wat meist no echt nét misse op Welcome to the Village en hokker band wol Peter graach sjen?

Festivette Podcast

Mei Festivette kin elkenien de festivals yn ús provinsje belibje. In team fan entûsjastelingen praat oer de ferskate festivals.
(advertinsje)