#2 Waadrinne

Yn ús rige oer it Waad hjoed in reportaazje oer waadrinne. 'Wadlopen is het betreden van het Wad bij laagwater, waarbij soms overgestoken wordt van of naar een Waddeneiland zonder het contact met de vaste grond te verliezen'. Sa stiet it op Wikipedia.
Ik hie noch noait waadrûn mar op freed 30 juny hie ik myn fjoerdoop. Mei in groepke betûfte waadrinners rûn ik fan Holwert nei it Amelân. ûnder lieding fan Luppo Deuntje út Drachten. In reportaazje fan Geartsje de Vries.

Ferhalen fan it waad

Bysûndere ferhalen oan de Fryske waadkust. Fan John Deen dy't mei syn húshâlding nei Flylân kaam oant moaie moetings yn Moddergat. De ferhalen fan it Waad wurde yn dizze podcast ferteld.
(advertinsje)