18yn2018 fan 29 juny 2015 17:20

  Yn dizze ôflevering folgje we Eva de Jonge en Berend van der Wal.

  Berend van der Wal wennet yn Jobbegea mar troch de wike is hy by pake en beppe yn Pingjum. Omdat hy graach in brede oplieding hawwe wol, sit er op it Marne College yn Boalsert. Syn dream is om letter strieljager monteur te wurden.

  Eva de Jonge wennet yn Ljouwert en wol letter graach aktrise wurde. Op ‘t heden sit sy op de HAVO fan Piter Jelles Montessori. Eva kin net samar alles ite, sy hat in saneamde gluten allergy. Gluten sitte bygelyks in bôle en koekjes, dat mei sy net ite want dan wurdt se siik.

  18yn2018 is te sjen alle dagen om 17.20 oere en hjir nei alle oeren nei Hea!

  18yn2018

  Yn 18yn2018 folget programmamakker Dieuwke Kroese fjouwer jier lang achttjin jongeren fan trettjin en fjirtjin jier. Yn 2018 binne sy achttjin jier âld. Ferline jier binne de earste opnamen makke. De searje 18yn2018 jout in bysûnder byld fan de jonge minsken en harren eigen takomstdreamen.
  (advertinsje)