De finale fan...

Michiel

It wie switten foar alle kandidaten, mar Michiel hat in plak yn de finale fertsjinne mei syn gerjochten. De muzykdosint is graach kreatyf mei iten. Neffens him is sawol iten sieden as muzyk meitsjen in foarm fan entertainment. Sjogge we dat ek werom yn syn finale-opdracht?

(advertinsje)

It finale-menu fan Michiel

    De tips fan Marc

    Michiel hat in petear hân mei sjef Marcel van Gulick, en dy wie posityf oer de plannen fan ús muzykdosint. Sjoch hjir nei it hiele petear. 

    (advertinsje)