Staazje

Bisto op syk nei in staazjeplak, dan bist do by ús oan it goede adres!! By Omrop Fryslân binne ferskate staazjeplakken beskikber (MBU+ / HBU nivo). Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljend en dynamysk staazje? Dan ha wy miskien wol in staazjeplak foar dy!

As fansels hearre de stazjêrs de Fryske taal goed prate te kinnen en Frysk ferstean wurdt fanselssprekkend fûn.

Oersjoch

Redaksje Nijs/Sport Sjoernalistyk
Buroredaksje Nijs/Sport Sjoernalistyk
Kultuer Sjoernalistyk
Online Media
Fasilitaire ôfdieling Kameraman
Fasilitaire ôfdieling Fideomontaazje
Fasilitaire ôfdieling Audio/radiotechnyk
Fasilitaire ôfdieling foarmjouwing
Personiel & Organisaasje
Marketing & kommunikaasje

Kontakt

Wolst witte oft wy foar dy ek in geskikt staazjeplak hawwe, nim dan kontakt op mei ús P&O ôfdieling, telefoannûmer 058-2997830, stjoer dyn sollisitaasje fia dit formulier.

(advertinsje)