Warning message

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Muzyk yn Bedriuw Snertwedstriid

Wa makket de lekkerste snert fan Fryslân? Dat siket Omrop Fryslân freed 21 febrewaris út, want nei twa jier is de Muzyk yn Bedriuw Snertwedstriid werom! Kensto ien dy't hiele lekkere snert makket of bisto miskien sels wol in echte snertmaster? Jou dy dan no op foar de Snertwedstriid fia ûndersteand opjefteformulier! De snert fan alle dielnimmers wurdt test troch in saakkundige sjuery. Bring dyn snert del, by ús kinst dy waarm meitsje of hâlde en yn de lêste oere wurdt bekend wa't de Snertkening of -keninginne fan Fryslân is! Fansels wurdt de wedstriid ékstra gesellich mei skitterjende Fryske live muzyk fan Piter Wilkens en Marcel Smit!

Meiharkje kin hjir!

(Advertinsje)