Skûtsjepool

Witsto te foarsizzen wa’t de winner fan dei dei wurdt? Meld dy oan foar de skûtsjepool en meitsje it skûtsjesilen noch spannender! Do makkest alle wedstriiddagen kâns op in Omrop Fryslân sinnebril ast de winner fan de earstfolgjende skûtsjewedstriid riedst. Dêrby wurdt útgien fan de offisjele einútslach sa’t de organisaasje dy ferspriedt nei it behanneljen fan eventuele protesten.

Dochst alle dagen mei en kinne dyn Fryske tsjinstanners net tsjin dy op? Mei oare wurden: springt dyn totaalskoare boppe alles út? Dan leit der oan ‘e ein fan it skûtsjesilen noch in superpriis op dy te wachtsjen! In dei te silen mei skûtsje analist Eelke Dykstra.

MEIDIELING: FOAR 2019 MOAT ELKENIEN HIM OPNIJ REGISTREARJE FOAR DE SKÛTSJEPOOL. Dit fanwegen de AVG-wet.

(Advertinsje)