Skûtsjesilen

It is foar skûtsjeskippers- en leafhawwers noch altyd hast net te leauwen. Foar it earst yn it 75-jierrige bestean fan de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen wurde der dit jier gjin wedstriden syld yn ferbân mei it coronafirus. Mar in simmer sûnder skûtsjes is in stap te fier, en dêrom komt Omrop Fryslân fan moandei 20 july ôf twa wiken lang mei it Skûtsjesjoernaal op telefyzje. In spesjaal programma út it Skûtsjemuseum yn Earnewâld wei. Unike barrens, in soad histoarje en sterke ferhalen út de ôfrûne 75 jier komme foarby.

Gasten oer harren passy, de sport
Alle dagen sitte yn it Skûtsjesjoernaal twa gasten oan tafel by presintatrise Simone Scheffer. Skûtsjeskippers fan doe en no skowe oan, mar der is ek romte foar oare gasten. Want net alinne it skûtsjesilen giet net troch, ek wedstriden fan oare sporten lykas it keatsen en fierljeppen binne der dizze simmer net. 

Yn de earste útstjoering binne René Nagelhout, foarsitter fan de SKS, en njoggenfâldich kampioen Douwe Jzn. Visser te gast. 

It Skûtsjesjoernaal is fan moandei 20 july ôf twa wiken lang alle wurkdagen te sjen by Omrop Fryslân.

Sjoch werom op it skûtsjesilen fan 2019.

(Advertinsje)