Keatsen

De Freulepartij, dit jier op woansdei 10 augustus, is de belangrykste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. Oan de keatspartij dogge jonges fan de ferskillende ôfdielingen fan it KNKB mei. Winners fan de Freulepartij meie net wer mei de Freulepartij meidwaan. De winners fan foarich jier wiene Jouke Vlasbloem, Jurre Rinia en Klaas Pier Folkertsma. Wa folgje de jonges op en geane der mei de winst fan troch yn Wommels?

Omrop Fryslân folget de partij op radio en ynternet.

Frouljus-útslaggen

1e omloop

Steenstra/Bruinsma/De Boer (1) - Dijkstra/Sytema/De Boer (2): 3-5/6-6

Vellinga/Osinga/Siegersma (3) - Okkema/Tiemersma/Deinum (4): 5-4/6-6

Kuperus/Huistra/Van der Meer (5) - Van der Veen/Van der Leest/Wijnia (6): 5-5/6-6

Tuinenga/Visser/Scheepstra (7) - Hofman/Altenburg/Terwisscha van Scheltinga (8): 5-2/6-2

Sweering/De Jong/Van der Schoot (9) - Hiemstra/Winkel/Terpstra (10): 5-2/6-0

Sijbrandij/Hofstra/Krol (11) - Monfils/Sijbrandij/Zeinstra (12): 5-3/6-4

2e omloop

Dijkstra/Sytema/De Boer (2) - Vellinga/Osinga/Siegersma (3) 1-5/0-6

Van der Veen/Van der Leest/Wijnia (6) - Tuinenga/Visser/Scheepstra (7): 3-5/6-6

Sweering/De Jong/Van der Schoot (9) - Sijbrandij/Hofstra/Krol (11): 1-5/4-6

Heale finale

Vellinga/Osinga/Siegersma (3) - Tuinenga/Visser/Scheepstra (7): 1-5 6-6

Finale

Sijbrandij/Hofstra/Krol (11) - Tuinenga/Visser/Scheepstra (7)

Lotting 2016

1. Nelie Steenstra 2. Tineke Dijkstra
Anna-Brecht Bruinsma Hermine Sytema
Geke de Boer Jeske de Boer
-  
3. Rianne Vellinga 4. Sietske Okkema
Maaike Osinga Martine Tiemersma
Harmke Siegersma Martzen Deinum
-  
5. Joukje Kuperus 6. Iris van der Veen
Klasine Huistra Imke van der Leest
Marije van der Meer Sjanet Wijnia
-  
7. Ilse Tuinenga 8. Elly Hofman
Sjoukje Visser Marte Altenburg
Manon Scheepstra Renske Terwisscha van Scheltinga
-  
9. Jildou Sweering 10. Marije Hiemstra
Sigrid de Jong Anke Winkel
Grada van der Schoot Jennie Terpstra
-  
11. Wiljo Sijbrandij 12. Anne Monfils
Sandra Hofstra Nynke Sijbrandij
Louise Krol Marrit Zeinstra
(Advertinsje)