Wike 6

(advertinsje)

Sneon 27 augustus: Harns

 • Kompilaasje wike 6
 • Flean mei yn de helikopter boppe Harns
 • Efkes in stikje meifarre mei de plysje
 • Der is fan alles te sjen én te dwaan

Hjoed stean wy mei de camper op de Fiskerijdagen yn Harns.

Freed 26 augustus: Aldeboarn & Nij Beets

 • Freed 26 augustus: Aldeboarn & Nij Beets
 • De gondel fan Mata Hari is hast klear foar jûn
 • Yn de Teetún Halte Leppedijk yn Nij Beets
 • By tsiisbuorkerij De Deelen

Moai fuort hjoed yn de omkriten fan Nij Beets en Aldeboarn. De earste stop: tsiisbuorkerij De Deelen. Dêrnei ride Willem en Lennie troch nei Halte Leppedyk, in rêstplak en lytse gebaksbakkerij. Siepie makket alderhande gebak op bestelling en dy kinst ek krije yn de teetún. De tredde stop is Aldeboarn, dêr't se de puntsjes op de -i sette foar de Gondelfeart fan jûn.

Tongersdei 25 augustus: Stiens e.o.

 • Tongersdei 25 augustus: Stiens e.o.
 • Op bernebuorkerij Donia State ha se hiel bysûndere bisten.
 • Krosse yn Hallum
 • Itenstiid! Op nei de Pannenkoektrein
 • It is grut feest op it 25-jierrige jubileum fan it Spikerdoarp Hallum

Hjoed ride we yn de omkriten fan Stiens. Yn Hallum wurdt hurd timmere oan it spikerdoarp. Op de minicamping De Seedykster Toer is in hiel soad te sjen en te dwaan. En fierders sille Lennie en Willem nei de Pannekoektrein yn Marrum, de autocross fan Hallum en bernebuorkerij Donia State.

Woansdei 24 augustus: It Amelân

 • Woansdei 24 augustus: It Amelân
 • Wy binne noch steeds op paad...
 • It is mar spitich dat Johanna hichtefrees hat
 • Johanna sil hjoed op 'en paad mei....
 • In kursus moster meitsje
 • Op It Amelân it strân op
 • Op 'e ecotoer

Wy ferlitte it fêste lân en pakke de boat nei It Amelân. We bringe in besite oan de fjoertoer, mar kinne it strân fansels net oerslaan om dêr mei in bôge te sjitten. O'ja en Willem woe ek noch hiel graach wat moster meitsje.

Tiisdei 23 augustus: Balk

 • Tiisdei 23 augustus: Balk
 • Oan it wurk, bouw in gondel.
 • Ielrikjen yn Balk
 • Duort Johanna it flyboard oan?

Op nei Gaasterlân! Op de Sleattemer Mar meie wy hjoed flyboarde en dêrnei is it tiid om fleis en iel te rikje. Ek dûke wy yn de Feestweek Balk.

Moandei 22 augustus: Berltsum en Ljouwert

 • Moandei 22 augustus: Berltsum en Ljouwert
 • By biste-opfang De Wissel yn Ljouwert
 • Ek mei min waar is it leuk op de spultsjewike yn de Ljouwerter wike Nijlân
 • Oan it wurk! Tiid om tomaten te plukke.

It is moandei en dus moat der wer wurkt wurde! Andor en Johanna sille earst tomaten plukke yn Berltsum en dernei troch nei de biste-opfang en spultsjewike yn Ljouwert.

Snein 21 augustus: Tytsjerk

 • Suzanne giet foar it midsiuwsk tintsje
 • Timo klaait him midsiuwsk oan

Op dizze reinige snein meie Suzanne en Timo nei it Imaginariumfestival.

(advertinsje)