Welcome to The Village

Wolkom yn it doarpke, dêr’t muzyk en kultuer byinoar komt om in bysûnder festival del te setten. Welcome to The Village fynt op 15, 16 en 17 july plak yn de Griene Stjer yn Ljouwert. Festivette wie derby op 16 july. Genietsje nei fan de festivalsfear!

Festivette Podcast 04 - Welcome to the Village

Wy jouwe jimme in foarpriuwke fan it indie pop festival Welcome to the Village mei muzykprogrammeur Peter Dijkstra. Wat meist no echt nét misse op Welcome to the Village en hokker band wol Peter graach sjen?

360 fideo's:

    Krantenmep Death Match by sv O.L.E. op Welcome to the Village

    Faja Creation Brassband:

    (Advertinsje)