Simmer yn Fryslân

  Wy geane der op út dizze simmer! Fan moandei 18 july oant en mei snein 4 septimber stiet de programmearring by Omrop Fryslân yn it teken fan Simmer yn Fryslân en binne wy safolle mooglik bûtendoar om ferslach te dwaan fan alles wat der spilet. It simmergefoel? Dat fynst by Omrop Fryslân dizze wiken. Kom hjir alfêst yn de sfear!

  Fan de eveneminten yn Fryslân oant it Promoteam dy’t de nije simmerbril útdielt en fan de Skûtsjepool oant it keatsen en fierljeppen. Simmer yn Fryslân lûkt dizze simmer wer de hiele provinsje troch en giet by Fryske eveneminten del. Folgje Omrop Fryslân op radio, telefyzje, ynternet en social media en bliuw op ‘e hichte fan wat der allegear bart by de Fryske eveneminten.

  Moai fuort: wêr moat ús camper hinne? Dat bepaalsto!

   Us camper rydt dizze hiele simmer troch de provinsje. En do kinst mei bepale wêr't wy hinne gean. Op alle lokaasjes dogge wy live ferslach op radio en tv. En op ynternet fynst eksklusive fideo-reportaazjes, klik dêrfoar op de júste wike: 

   • Wike 1: Dolsterhuzen, Dokkum, Makkum, Weidum, Earnewâld, Garyp
   • Wike 2: Drachten & Riis, Alde- en Nijeberkeap, Lauwerseach, De Jouwer, Riis, Driezum, Holwert 
   • Wike 3: De Veenhoop, Ljouwert, Jiskenhuzen, De Bûtenpost, Damwâld & De Westereen, Drachten en Akkrum 
   • Wike 4: Harns, Twizel & Noardburgum, Drachten & De Pein, Snits, De Gordyk & Jobbegea, Peazens-Moddergat, De Harkema & Aldwâld
   • Wike 5: It Hearrenfean, Burgum, Súdwest-Fryslân, Warkum, de Stellingwerven, Bakkefean, Kollum
   • Wike 6: Tytsjerk, Berltsum & Ljouwert, Balk, It Amelân, Stiens e.o., Aldeboarn & Nij Beets, Harns
   • Wike 7: De Wâlden, Skier, Twizel & Drachtster kompenije, Heech & Snits, Appelskea, Terherne, Dokkum, Himmelum

   Mis neat fan de brûzjende Simmer yn Fryslân! En oh ja, ferjit net #simmer16 te brûken op Instagram, Twitter en Facebook.

   (Advertinsje)