Wike 8

Trainingen wike 8

Training 1 3 x 9 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Training 2 3, 5, 7, 5, 3 minuten hurdrinne, tuskentroch 1 minút kuierje Training 3 9, 7, 5, 3 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten (9, 7) of 1 minút (5, 3) kuierje

13 septimber: de Simmer yn Fryslân-loop

  Podcast wike 8

  De podcasts fan Fit mei Femke foar wike 8 steane no klear! Alle wiken komme der trije nije trainingen online. Dy binne hjirûnder te beharkjen. Ek binne de podcasts te beharkjen op de Omrop-app, mar dan moast wol oer ynternet beskikke ûnder it rinnen. De podcasts binne ek te finen op iTunes.

  Wolst de podcast downloade en sels op dyn telefoan of mp3-spiler sette? Dan kin fansels ek. Kinst kieze foar in podcast mei of sûnder muzyk.
  Foar PC/laptop: Klik mei de rjochter mûsknop op de link hjirûnder en kies foar 'Link opslaan als'.
  Foar Android: Hâld de link fan de podcast yndrukt en kies dan foar 'link opslaan'. De podcast is dan te finen yn 'Downloads' (wurket allinne yn browser, net yn omrop-app)
  Foar iOS: de podcasts binne ek te finen op iTunes.

  Podcasts wike 8 mei muzyk:
  Download hjir de podcast 'wike 8 - training 1 - mei muzyk'
  Download hjir de podcast 'wike 8 - training 2 - mei muzyk'
  Download hjir de podcast 'wike 8 - training 3 - mei muzyk'

  Podcasts wike 8 sûnder muzyk:
  Download hjir de podcast 'wike 8 - training 1 - sûnder muzyk'
  Download hjir de podcast 'wike 8 - training 2 - sûnder muzyk'
  Download hjir de podcast 'wike 8 - training 3 - sûnder muzyk'

  De podcasts binne ek te finen op iTunes.

  Doch mei oan de Fit mei Femke-clinic

  Kinst wol wat help brûke by dyn Fit mei Femke-training? Dan is dit dyn kâns! Us coach Jaring de Groot jout trije kear in clinic, op 16 july (Koudum), 11 augustus (Makkum) en 5 septimber (Ljouwert). Hy rint mei dy ien fan de trainingen hielendal troch, ynklusyf warming up en cooling down. Almeial duorret de clinic in oerke. Meidwaan is fergees en opjaan is net nedich. Elkenien is wolkom! Hjir alle ynformaasje op in rige: Tongersdei 16 july: Camping De Kuilart, De Kuilart 1, Koudum, 10:00 oere Tiisdei 11 augustus: Camping De Holle Poarte, De Holle Poarte 2, Makkum, 14:00 oere Sneon 5 septimber: Omrop Fryslân, Suderkrúswei 2, Ljouwert, 14:00 oere

  Hurdrincoach Jaring de Groot oer superkompensaasje en blessueres

  Superkompensaasje is yn fan de belangrykste trainingprinsipes. It is de basis fan wêrom datst fan hurdrintraining better wurdst, ast mar genôch tiid nimst om ta rêst te kommen. Do trainst en dêrtroch wurdt de balâns yn dyn lichem fersteurd. De training soarget derfoar dat oan de ein fan dyn training de ynspanning ek genôch is.

  Nei de training sil it lichem bykomme moatte. As it werstel goed genôch is, sil dit net allinnich oant it basisnivo wêze mar der krekt boppe. Krigest dus wat ekstra enerzjy! Wurdt der dan dêrnei net mear traind, dan sil it nivo wer útkomme op de prestaasje fan foar de training.

  Ien kear per wike traine is net genôch. De perioade tusken de beide trainingen is te grut en dêrtroch wurdt neat opboud. Twa kear yn de wike traine is dus minimaal en trije kear is optimaal. En as der net genôch werstel is, dan is de kâns op blessueres ek grutter.

  De measte blessuers by it hurdrinnen binne dy oan de fuotten, ankels, skynbonke, knibbels, rêch en heupen. Om blessueres foar te kommen in oantal tips:
  • Meitsje der in gewoante fan om foar de training tsien minuten te kuierjen.
  • Doch nei dit kuierjen in oantal rek- en strekoefeningen.
  • Besykje tusken de trainingen troch in dei rêst te hâlden. Sa kin it lichem bykomme en is de kâns op blessueres troch oerbelesting folle lytser.
  • Besykje safolle mooglik op de ferhurde ûndergrûn te rinnen. Dit is moai stabyl foar in begjinnende rinner.
  • Doch ek ris in oare sport njonken it hurdrinnen, bygelyks fytse of swimme.
  • Skriuw dyn ûnderfinings op nei de training. Sa krigest in patroan yn dyn trainingsopbou en kinst ek sjen ast tefolle of te min dien hast.

  Rekkest wol blessearre, nim dan wat ekstra rêst en skeakelje sa mooglik in spesjalist yn. Bepraat dêrmei ek wat it bêste is om it trainingsprogramma wer op te pakken.

  Jaring de Groot

  (advertinsje)