Wike 1

Trainingen wike 1

Training 1 7 x 1 minút hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Training 2 2 x 2 minuten en 5 x 1 minút hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Training 3 3 x 2 minuten en 4 x 1 minút hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje
(advertinsje)

Podcasts wike 1

Hjir binne se dan: de earste podcasts fan Fit mei Femke! Alle wiken komme der trije nije trainingen online. Dy binne hjirûnder te beharkjen. Ek binne de podcasts te beharkjen op de Omrop-app, mar dan moast wol oer ynternet beskikke ûnder it rinnen.

Wolst de podcast downloade en sels op dyn telefoan of mp3-spiler sette? Dan kin fansels ek. Kinst kieze foar in podcast mei of sûnder muzyk.
Foar PC/laptop: Klik mei de rjochter mûsknop op de link hjirûnder en kies foar 'Link opslaan als'.
Foar Android: Hâld de link fan de podcast yndrukt en kies dan foar 'link opslaan'. De podcast is dan te finen yn 'Downloads' (wurket allinne yn browser, net yn omrop-app)
Foar iOS: de podcasts binne ek te finen op iTunes.

Podcasts wike 1 mei muzyk:
Download hjir de podcast 'wike 1 - training 1 - mei muzyk'
Download hjir de podcast 'wike 1 - training 2 - mei muzyk'
Download hjir de podcast 'wike 1 - training 3 - mei muzyk'

Podcasts wike 1 sûnder muzyk:
Download hjir de podcast 'wike 1 - training 1 - sûnder muzyk'
Download hjir de podcast 'wike 1 - training 2 - sûnder muzyk'
Download hjir de podcast 'wike 1 - training 3 - sûnder muzyk'

De podcasts binne ek te finen op iTunes.

Hurdrincoach Jaring de Groot jout tips foar de earste training

Klear foar de earste trainingswike? Hast ek de yntroduksje al trochlêzen? Doch dat wol, dêr sitte belangrike saken yn. Ik begjin hjir mei fiif tips.

Fiif tips foar de earste trije wiken
1. Yn it trainingsprogamma wikselje we hurdrinne en kuierjen mei inoar ôf. It sykheljen wurdt wer wat rêstiger by it kuierjen en blessueres oan spieren en gewrichten as gefolch fan oerbelêsting kin sa foarkommen wurde.

2. Hâld dy yn it begjin net mei ôfstannen dwaande, mar allinnich mei tiid. Tempo is dus net fan belang.

3. Lis dysels de dissipline op om trije kear yn de wike te hurdrinne. Dit neffens it podcastprogramma. Dan allinnich boust ferantwurde kondysje op. It liket in protte en it freget meastentiids ek in omkear yn dyn leefpatroan. Mar do wolst dy 5 km helje en dan moat der ek wat gebeure.

4. It begjin is altyd dreech. Mar oan de ein fan de tredde wike komt der dochs belibbing by it hurdrinnen. Dyn enerzjyhúshâlding feroaret, do fielst dy fitter en nei alle gedachten silst sûner ite.

5. Snelheid by it hurdrinnen is moai, mar it rinnen freget nochal wat fan dyn spieren, sine (pees!), gewrichten, hert en bloedfetten. Soargje der foar dat de 5 km helber is sûnder te kuierjen. En nei 13 septimber kinst oan dyn snelheid wurkjen gean.

Noch in pear nijsgjirrige ynternetsiden oer hurdrinne:
www.runinfo.nl
www.prorun.nl
www.runnersweb.nl
www.atletiek.nl
www.sportzorg.nl

Jaring de Groot

13 septimber: de Simmer yn Fryslân-loop

    (advertinsje)