Imaginarium

Festivette ferslach

FESTIVETTE
Yn in estafette fan festivals folgje wy festivalgongers op in festival wêr’t sy oars nea hinne soene. In Sylkakker op fantasy festival Imaginarium, in PsyFi-er op Into the grave. Kloppe harren foaroardielen of is it oare festival eins hartstikke fet?

IMAGINARIUM
Dizze wike folgje wy Fantasy-famke Signe-Sanne op Imaginarium Fest yn Tytjerk. Game of Thrones look-a-likes, fjoerspuwen en baarch fan it spit. Mei har mei op paad is Sylkakker Paulus. Hy hâldt fan it syl- en sûpfeest yn Snits. Kin Signe him wat fermeitsje tusken de elfen en de ridders? Do sjochst it yn Festivette ôflevering 3.

(advertinsje)