Warning message

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Simmer yn Fryslân komt nei jim ta

Ek dizze simmer binne wy wer rûnom yn Fryslân te finen. We meitsje acht wike lang in reis troch doarpen, plakken en wiken yn de provinsje. We wolle sjen litte wat der libbet, wat der spilet, hoe't it dêr is. En dêrfoar komme we in dei del mei radio en telefyzje. Ek by jim?

JOU JIM OP!

(Advertinsje)