Simmer yn Fryslân

Omrop Fryslân sit der boppe-op

    Ek dizze simmer sit Omrop Fryslân boppe-op alles wat der yn de provinsje bart. Wy binne benijd wêr't en wannear't wy dy treffe!

    Hy is wyt, en ast him mei sinneskynwaar op 'e holle setst wurdt er blau. Rara, wat is it? Fansels! De nije simmergadzjet fan Omrop Fryslân: de meikleurjende sinnebril. Skoarsto him op ien fan de eveneminten yn Fryslân dêr't it promoasjeteam fan Omrop Fryslân by is? Want de simmer is foar Omrop Fryslân by útstek it momint om der op út te wêzen, op lokaasje út te stjoeren en it publyk te moetsjen.

     

    (advertinsje)