Omrop Fryslân Radio

Alles wat der spilet, kom fierder!

In nij mar foaral fertroud lûd by Omrop Fryslân. Fan 31 maaie ôf kinst by Omrop Fryslân genietsje fan de bekende stimmen en programma’s, mar dan krekt efkes wat oars. Mei ferhalen dy’t ynformearje en ferdivedearje en passe by it ritme fan de dei. Wolst mear witte oer de radioprogrammearring? Alles dêroer kinst lêze yn dit online magazine. Kom fierder!

Nije tiden en programma's

Klik op ien fan de foto's en kom alles te witten oer ús nije programma's.


Lês ús ynteraktive magazine

Klik hjir om it magazine grut yn in nij finster te lêzen.

Wat fynsto fan ús radioprogramma's?

Wy binne benijd watsto fan de radioprogrammearring fynst. Jou dyn opmerkings troch yn it foarmulier ûnderoan dizze side.

Radiomenu

 

 

 

(Advertinsje)