Wurkse noch!

Fan 2015 ôf is de basisbeurs ôfskaft, sadat de oerheid mear jild ynvestearje kin yn de kwaliteit fan it ûnderwiis. Sûnder de basisbeurs moatte studinten op syk nei oare boarnen fan ynkomsten. Studinten Marc Walda en Sjoerd de Jong sykje út hoe’t studinten tsjintwurdich harren stúdzje betelje. Yn de telefyzjerige 'Wurske Noch' wurdt der útsocht wat ûnder studinten populêre en bysûndere bybanen binne. Dit programma is in werhelling.

(Advertinsje)