Simmer yn Fryslân

De Fryske doarpen yn de simmer, dat is Simmer yn Fryslân!

Yn it programma 'Simmer yn Fryslân' meitsje wy in acht wiken lange toer troch ús provinsje. Wy strike del yn ferskate doarpen en stêden yn Fryslân en besykje dy plakken te sjen troch de eagen fan de bewenners. Want, wat bart der yn de simmer? Is it dit jier in bysûndere simmer? En wat fine de minsken fan har eigen doarp of stêd?

Meitsje it de hiele dei mei op 'e radio, of sjoch jûns om 17.15 oere nei it programma Simmer yn Fryslân op telefyzje.
 

Oersjoch fan doarpen wêr we noch komme: https://www.omropfryslan.nl/simmer/doarpen

Sjoch hjir foar alle oare Simmer yn Fryslân programma's : Simmer yn Fryslân 

(Advertinsje)