Samen voor de Voedselbank

Yn Fryslân wurde lykas yn hiel Nederlân hieltyd mear minsken ôfhinklik fan de itensbank.
De Voedselbanken yn Fryslân sette de skouders derûnder om al dy minsken alle dagen wer fan iten te foarsjen. Dêr binne in hiel soad produkten foar nedich. Omrop Fryslân en noch tolve oare regionale omroppen roppe de kommende wiken op aksje te fieren foar de Voedselbank om de foarrieden yn harren depots oan te foljen. Omrop Fryslân slút de aksje ôf mei in live-televyzjeprogramma op 19 desimber.

Fan moandei 15 desimber o/m freed 19 desimber : Samen voor de Voedselbank te sjen om 18.20 oere hjirnei alle oeren nei Hjoed.

Samen voor de Voedselbank útstjoeringen

(advertinsje)