PC Kafee

Ek al giet de PC sels net troch: dit jier is der dochs in PC Kafee, op de 5e woansdei fan july, de dei dat oars de belangrykste keatspartij fan it jier wêze soe. Geert van Tuinen ûntfangt op it Sjûkelân it winnende partoer fan 1970. Ek sjocht hy mei Klaas Berkenpas, Dirk Jan van der Woud en Chris Wassenaar werom op de PC fan 2000.

De kollum wurdt útsprutsen troch Bonne Stienstra. De muzyk komt fan it duo Tegare. (Harwin Bergsma en Marijn Oud)

(Advertinsje)