NODOE

Yn elke ôflevering sjogge wy twa teams mei elkoar de striid oangean. In team bestiet út in bern tusken de 10 en 14 jier, in heit of mem en in pake of beppe. It hoecht gjin famylje te wêzen. Alle ôfleverings bestean út fjouwer rondes. Yn de earste ronde spylje de bern in spannend en spektakulêr spul. Yn ronde twa wurde de pakes en beppen testen op de kennis dy't se krekt opdien ha yn it museum en wa drukt it rapst op de knop!!! En yn ronde trije stean de heiten en memmen sintraal. Sy moatte op speurtocht yn it museum. Alle opdiene kennis en feardichheden wurde ynsetten om dy ronde te winnen.

Yn wike 28 en 29 stjoere we NODOE nochris út

De dielnimmende musea binne: it IJstijdenmuseum Bûtenpost, It Damshûs Nij Beets, Museum Martena Frjentsjer, Museum Dokkum, Fries Museum Ljouwert, Fries Landbouwmuseum Earnewâld, Woudagemaal de Lemmer, Fries Scheepvaartmuseum Snits, Kazemattemuseum Koarnwertersân en Tresoar yn Ljouwert.

Sjoch ek op NODOE.nl.

(advertinsje)

NODOE útstjoeringen