Need op freed

Ast yn it publyk sitst meist riede hokker bekende Fries of Friezinne der efter it skerm stiet. Dêrnei spylje we in potsje "Roelofs Roelet". De kleur fan it fakje dêr't it baltsje yn falt, bepaalt de fraach dy't Roelof stelle moat. En dy is net altyd like maklik... Want sit in BF-er wol te wachtsjen op in botox-fraach?

(advertinsje)

Need op freed útstjoeringen