Moreel kompas

Jo groeie op yn in oersichtlike wrâld fan rjocht is rjocht en krom is krom. Krije fan hûs út in set wearden mei, der't je net omhinne kinne.
Mar geandewei feroaret dy wrâld. En sels feroarje jo mei. Antwurden – sa docht bliken – kinne feroarje troch de tiid en foldogge ynienen net mear. Jo moatte sels neitinke oer it hoe en wat fan it libben.
De fraach is: hoe rêde wy ús mei wat we meikrije en it libben ús bringt. Hoe meitsje we keuzes, wat is dêrby ús kompas en wat hâldt ús dêrby op koers.

Fragen dy't wy stelle oan acht ferskillende minsken.

(Advertinsje)