Lekker ite mei Reitse

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân? Yn it programma bellet Reitse by samar ien oan en dûkt dêr de kuolkast yn. Wat sit dêr yn en wat makket hy derfan?

Alle resepten fan de gerjochten dy't yn de ôfleveringen makke wurde, binne hjir te finen

Ut de kuolkast
Oflevering 1: It Hearrenfean
Oflevering 2: Sint-Anne
Oflevering 3: Kollum
Oflevering 4: Dronryp
Oflevering 5: De Westereen
Oflevering 6: De Wielenpôlle
Oflevering 7: Drylts
Oflevering 8: Oranjewâld
Oflevering 9: Vierhuis (Reahel)
Oflevering 10: Grins
Oflevering 11: Snits

(Advertinsje)