It Grut Frysk Diktee

It Nationale Dictee ferdwynt, mar yn Fryslân dogge we der krekt in flinke skep boppe-op. Wy besykje in rekôr te heljen!

Yn 2018 meitsje nammentlik safolle mooglik minsken yn 'e iepen loft it Grut Frysk Diktee. Op it Aldehoustertsjerkhôf kin elkenien dy't Frysk skriuwe kin (of Frysk doart te skriuwen) oanskowe. Wy stribje nei safolle mooglik dielnimmers. Dus wolsto lykas bekende Friezen Lutz Jacobi, Habtamu de Hoop, Wout Zijlstra en Jelle B ek meidwaan? Tsjek www.fryskdiktee.frl en jou dy op. Welmoed Sijtsma, bekend fan it NOS Jeugdjournaal skriuwt dit jier it diktee. Sy hâldt it koart en it wurdt net in te dreech diktee. Falt der ek wat te laitsjen? Wis en wrachtich, want it motto is: it diktee 2018 moat in feestje wêze!

It Grut Frysk Diktee fynt plak op tongersdei 21 juny tusken 19.00 en 21.00 oere op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. 
 

It Grut Frysk Diktee útstjoeringen

(advertinsje)