Iedereen doet mee

It fûns stipet sosjale en kulturele inisjativen dy’t in bydrage leverje oan de mienskip dêr't elk oan meidwaan kin en dêr't je je fierder mei ûntwikkelje kinne. Jong en âld, heech en leech oplaat, mei of sûnder in beheining, it fûns fynt dat elk hjir oan meidwaan kin. De ideeëncaravan komt fansels ek yn Ljouwert en Omrop Fryslân registreart de pitch fan Fryslân.

Iedereen doet mee útstjoeringen

(advertinsje)