Fryslân Kiest

Ynwenners fan Ljouwert, Waadhoeke en Súdwest Fryslân mochten ferline jier al stimme; yn maart wie in grut oantal oare gemeenten oan bar. Op 21 novimber folgje as slotstik Kollumerlân, Ferwerderadiel en Dongeradiel. Goed 45.000 ynwenners meie harren stim útbringe foar de nije fúzjegemeente Noardeast-Fryslân, dy't op 1 jannewaris 2019 offisjeel úteinset.

Omrop Fryslân en streekomrop RTV NOF meitsje in mienskiplike ferkiezingsútstjoering ûnder de namme 'Fryslân Kiest', yn de IJsherberg yn Dokkum, mei prognoazes, analyzes en fansels de útslaggen.

Fryslân Kiest útstjoeringen

(advertinsje)