Fryslân Kiest

Ynwenners fan Ljouwert, Waadhoeke en Súdwest Fryslân mochten ferline jier al stimme; yn maart wie in grut oantal oare gemeenten oan bar. Mar op 21 novimber folgje as slotstik Kollumerlân, Ferwerderadiel en Dongeradiel. Goed 45.000 ynwenners meie har stim útbringe foar de nije fúzjegemeente Noardeast-Fryslân, dy't op 1 jannewaris 2019 offisjeel úteinset.

Omrop Fryslân en streekomrop RTV NOF meitsje in mienskiplike ferkiezingsútstjoering ûnder de namme 'Fryslân Kiest', yn de IJsherberg yn Dokkum, mei prognoazes, analyzes en fansels de útslaggen.

Fryslân Kiest útstjoeringen

(advertinsje)