Froulju fan Fryslân

Portretten efter de bylden
Yn de rige Froulju fan Fryslân is te sjen hoe't de útkeazen froulju model steane foar harren eigen portret. Omrop Fryslân die begjin dit jier in oprop foar de nominaasje fan froulju dy't wichtich binne foar de Fryske mienskip op watfoar manier dan ek; yn de famylje, it doarp of de feriening. Hast twahûndert froulju waarden nominearre, seis dêrfan krije in echt stânbyld.

Wa binne de froulju efter dy bylden en hoe giet keunstner Natasja Bennink oan de slach mei de bylden? Omrop Fryslân folget harren foar de telefyzjerige Froulju fan Fryslân.

Froulju fan Fryslân is in produksje fan Finster op Fryslân, mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

(Advertinsje)