Festivette


Fan 11 festivals meitsje wy festivalferslagen. Dêrneist meitsje we yn augustus ek in rige fan fjouwer ôfleverings fan it programma Festivette. Dêryn sjogge wy mei in leafhawwer fan it iene festival by it festival fan in oare ‘diehard’ feestgonger. Hoe reagearje sy op elkoars feestgedrach? En wat moatte je op sa'n festival wier net misse? Sjoch foar mear ynformaasje oer de festivals op Festivette

Festivette útstjoeringen

(advertinsje)