Ferhalen fan de Ofslútdyk

De Ofslútdyk ûndergiet in flinke ferbouwing. De dyk wurdt fersterke en ferhege om Nederlân ek yn de takomst te beskermjen tsjin it seewetter. Yn Ferhalen fan de Ofslútdyk wurdt it ferhaal fan dit ikoanyske bouwurk ferteld troch de eagen fan de minsken dy't alle dagen mei de dyk te krijen hawwe.

Minsken dy't der wenje, wurkje, rekreëarje of alle dagen gebrûk meitsje fan de dyk. Foar harren is de Ofslútdyk mear as allinnich 32 kilometer asfalt.
 

(Advertinsje)