Fan ús

In searje fan fiif ôfleveringen dêr't we sjogge hoe't it efter de skermen wurket by it Fries Museum. De opdracht is it erfgoed fan Fryslân te bewarjen foar de ivichheid. De mear as 200.000 items dy't se yn behear hawwe, fertelle dat ferhaal oer it erfgoed.

Mar hoe komme je oan dat guod? Hoe passe je goed op dy saken dy't je tabetroud binne? En wat as je der wer fan ôf wolle om't it net mear past yn de kolleksje?

Oflevering 1: (Fer)keapje
Oflevering 2: (Ut)liene
Oflevering 3: Krije
Oflevering 4: Restaurearje
Oflevering 5: Ofskied

(advertinsje)