Fan binnenút

It komt hieltyd faker foar; nijsberjochten dêr't sprutsen wurdt oer 'ferwarde persoanen'. Wylst de GGZ it leaver hat oer 'persoanen mei ûnbegrepen gedrach'. Faak sit der in hiel ferhaal achter, want hoe sit it no echt? Wa binne de minsken dy't yn behanneling sitte by GGZ Friesland en wêrom soe it jo of my net oerkomme kinne?

Pasjinten dogge earlik har ferhaal. Oer wat der mis gie, hoe't se holpen binne en hoe yngewikkeld it somtiden wêze kin om wer in plakje yn de maatskippij te finen.

Makkest dy soargen om ien of hast sels help nedich? Nim dan kontakt op mei dyn húsdokter. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

(advertinsje)