Deadebetinking

Op 4 maaie is de Nasjonale Deadebetinking. Yn Fryslân fynt de betinking dit jier plak yn de Prinsentún yn Ljouwert, fansels sûnder publyk. Omrop Fryslân stjoert tiisdei 4 maaie de Deadebetinking live út op de telefyzje.

Yn it ramt fan de betinkings gelegenheid sil foarsitter fan de provinsjale betinking Sybrand Buma de betinkingsrede útsprekke. De Fryske Ambassadeur fan de Frijheid is dit jier De Kast. Op 4 maaie soargje sy foar de muzikale begelieding. Ta beslút sil in learling fan it OSG Piter Jelles in selsskreaun gedicht foardrage.

Lykas alle jierren wurdt ek dit jier nei 4 maaie it befrijingsfjoer oanstutsen. Sybrand Buma, sil op Befrijingsdei, 5 maaie, it fjoer yn Ljouwert ûntstekke. Bylden dêrfan binne werom te sjen by Omrop Fryslân.

(Advertinsje)