De Oertocht

Yn De Oertocht ûnder oare it ferhaal efter de fargeul. Hoe tinkt de bemanning deroer en wat binne no presys de plannen? Morfolooch Ernst Lofvers fertelt oer de oarsaken fan it hieltyd ûndjipper wurdende Waad. Fierder is te sjen hoe’t it grutste baggerskip fan it waad oan it wurk is. De fargeul is de lêste jierren hieltyd langer wurden en dat moat oars, sizze ferskate organisaasjes. Dizze searje is earder útstjoerd yn 'e hjerst fan 2017 mar is alle woansdeis nochris te sjen by Omrop Fryslân.

De Oertocht útstjoeringen

(advertinsje)