De maitiidsswalker

Yn de maitiid feroaret der in soad yn it Fryske lânskip. De blommen, planten en bisten dy't hjir te finen binne, sjochst soms mar foar in koarte tiid.

Mei dizze searje wol de Omrop omtinken jaan oan de natuer en hoe bysunder foaroarings yn de natuer binne. Foaral no't we mei ús allen in soad de natuer yngean. Hoe gean we hjir goed mei om sadat ek ús folgjende generaasjes noch genietsje kinne fan dizze maitiidsmerakels?

(Advertinsje)