De Koers

Hoe hurd moatst wêze om de top te heljen? Dat is de fraach dêr’t Sieger foar stiet, no’t er op it punt stiet in profkontrakt te tekenjen as hurdfytser. As Remco, de jongere broer fan freondinne Marije, in slim ûngemak krijt moat Sieger yn koarte tiid alles op alles sette om him te helpen.

De Koers is earder útstjoerd yn jannewaris fan dit jier en is nochris te sjen fan moandei 19 juny ôf.

De Koers útstjoeringen

(advertinsje)