De Hûnekop: Wanklanken fan 'e wurkflier

Taal is altyd yn beweging. Sa ek de Fryske taal. Mei de komst fan sosjale media feroaret ek de posysje fan it Frysk. Der wurdt mear Frysk skreaun as oait, jongerein dielt massaal Frysktalige memes en de Frysktalige band De Hûnekop is populêr by in breed publyk.

Lysbeth Jongbloed-Faber fan de Fryske Akademy hat ûndersyk dien nei it taalgebrûk fan De Hûnekop. Harren muzyk hat ynfloed op de taalbelibbing en identiteit by de fans, seit Lysbeth. Dat komt troch de ûnderwerpen dêr't se oer sjonge. De Hûnekop lit neffens har sjen dat it okee is dat je Frysk binne en net ûnder dogge foar de Rânestêd.


 

(advertinsje)

De Hûnekop: Wanklanken fan 'e wurkflier útstjoeringen