Ekstra ynformaasje oer de bûtenpleatsen

Op dizze side is mear ynformaasje te finen oer de bûtenpleatsen. Ek wurdt hjir omrinken jûn oan partners en belutsenen fan it programma.

Staten en stinzen út de searje:
Allemastate
Boschoord
Dekemastate
Epemastate
Schierstins
Fogelsanghstate
Hegewier
Jongemastate
Liauckemastate
Lyndestein
Martenastate
Oranjestein
Poptaslot (Heringastate)
Uniastate
Vijversburg

Nijtsjes oer en fan de staten:
Op de webside fan de stichting Staten en Stinzen is net allinnich ynformaasje oer de staten, stinzen en bûtenpleatsen te finen, mar ek wurdt dêr de aktualiteit rûnom dit erfguod byhâlden. Mear ynformaasje dêr oer is hjir te finen. 
Bern fan basiskoalle de Swirrel út Britsum sille op 6 en 7 novimber bollen plantsje op de terp yn Jelsum.
It Poptaslot yn Marsum yn de steigers
De filmcrew oan it wurk op lokaasje by de Dekemastate

Bûtenpleats yn it nijs:

  • Bearn Bilker (saakkundige op it mêd fan de Fryske Adel) oer de searje live yn Weistra op wei. It item is te beharkjen fan 17.46 ôf.
  • Yme Kuiper (skriuwer) oer de Biografie van de Dekemastate, live yn Muzyk yn Bedriuw. It item is te beharkjen fan 11.10 ôf. 
  • In petear mei Henk Buith, foarsitter fan Stichting Landgoed Martenastate yn Muzyk yn Bedriuw. It item is te beharkjen fan 11.10 ôf.
  • Bert Prins, slotbewarder fan Poptaslot, oer it ynterieur wat yn it Poptaslot noch hieltiid it selde is. It yn Muzyk yn Bedriuw item is te beharkjen fan 11.12 ôf. 
  • In petear mei skriuwster Rita Radetzky oer it lânskip en de natuer fan parkgebiet Oranjewoud yn Muzyk yn Bedriuw. It is te beharkjen fan 11.50 ôf.
  • Yn de útstjoering fan Muzyk yn Bedriuw,  Audrey Stielstra fan Park Vijversburg, oer it ûnderhâld en de kosten fan in bûtenpleats. It petear is te beharkjen fan 11.13 ôf. 
  • Wat dogge de frijwilligers op de bûtenpleats en wa binne se? Yn de útstjoering fan Muzyk yn Bedriuw leit Janjelle Jongsma fan it Fryske gea it út. It item is te beharkjen fan 11.10 ôf.
  • Hoe tinkt de folgjende generaasje oer de lusten en lêsten fan it besit fan in bûtenpleats? Yn Muzyk yn Bedriuw in petear mei Jonkhear Tjalling van Eysinga. It item is te beharkjen fan 11.10 ôf. 

Lespakket
Der is ek in lespakket om de staten en stinzen hinne. Mear ynformaasje dêr oer is hjir te finen.

(Advertinsje)