18yn2018

Yn 18yn2018 wurde fjouwer jier lang achttjin jongeren fan trettjin en fjirtjin jier folge. Yn 2018 binne sy achttjin jier âld. De searje 18yn2018 jout in bysûnder byld fan de jonge minsken en harren eigen takomstdreamen.

Yn de rige wurde Anne-Mare, Moos, Leonie, Tijn, Hilda, Hylke, Eva, Berend, Meyke, Lars, Ilse, Abe-Jan, Isabella, Ardian, Morgan, Robin, Johan en Kyra folge yn harren deistich libben. Sy wenje op ferskate plakken yn Fryslân fan It Amelân oant Jobbegea. Thús, op skoalle mar ek by de muzykles of op de sportklup. Jongerein fan 18 hawwe in protte ambysjes foar de takomst en de kommende jierren binne dan ek bepalend foar it fierdere libben. Yn 18yn2018 steane de jongerein sels sintraal en komme der praktysk gjin folwoeksenen oan it wurd. Sy groeie yn fjouwer jier op: fan bern nei jong-folwoeksenen.

Seizoen 1
Oflevering 1: Anne Mare Bergsma en Moos van Breukelen
Oflevering 2: Leonie Rolf en Tijn van de Kamp
Oflevering 3: Ilse Klijnstra en Abe-Jan van der Wal
Oflevering 4: Isabelle Bootsma en Ardian Zenjnulahu
Oflevering 5: Hylke Jellema en Hilda Lageveen
Oflevering 6: Meijke van Zuijlen en Lars Bosma
Oflevering 7: Eva de Jonge en Berend van der Wal
Oflevering 8: Kyra de Wolff en Johan van Dijk
Oflevering 9: Robin van Riet en Morgan Spruijtenberg

Seizoen 2
Oflevering 1: Leonie Rolf
Oflevering 2: Moos van Breukelen
Oflevering 3: Anne Mare Bergsma
Oflevering 4: Kyra de Wolf
Oflevering 5: Johan van Dijk
Oflevering 6: Ilse Klijnstra
Oflevering 7: Robin van Riet
Oflevering 8: Abe-Jan van der Wal
Oflevering 9: Lars Bosma
Oflevering 10: Berend van der Wal
Oflevering 11: Isabelle Bootsma
Oflevering 12: Hylke Jellema
Oflevering 13: Meyke van Zuijlen
Oflevering 14: Morgan Spruijtenburg
Oflevering 15: Weromsjen (diel 1)
Oflevering 16: Weromsjen (diel 2)

(advertinsje)

18yn2018 útstjoeringen