18yn2018

Yn dizze earste rige komme wy yn ‘e kunde mei Anne-Mare Bergsma, Moos van Breukelen, Leonie Rolf, Tijn van de Kamp, Hilda Lageveen, Hylke Jellema, Eva de Jonge, Berend van der Wal, Meyke van Zuijlen, Lars Bosma, Ilse Klijnstra, Abe-Jan van der Wal, Isabella Bootsma, Ardian Zejnulahu, Morgan Spruijtenberg, Robin van het Riet, Johan van Dijk en Kyra de Wolff. Sy wenje op ferskillende plakken yn Fryslân fan It Amelân oant Jobbegea. Wy folgje de dielnimmers yn it deistich libben. Thús, op skoalle mar ek by de muzykles of op de sportklup. Jongeren fan dizze leeftiid hawwe in protte ambysjes foar de takomst en de kommende jierren binne dan ek bepalend foar it fierdere libben. Yn 18yn2018 stean de jongeren sels sintraal en komme der praktysk gjin folwoeksenen oan it wurd. Sa sjogge wy de jongeren yn fjouwer jier opgroeien fan bern nei jonge folwoeksenen. Dizze rige is te sjen fan moandei 22 juny o/m woandei 1 july om 17.20 oere, alle oeren nei Hea!

18yn2018 útstjoeringen

(advertinsje)