Skûtsje Journaal deistich by Omroep MAX

26 jul 2017 - 10:16

Omroep MAX stjoert fan sneon 5 augustus ôf alle dagen in sjoernaal út oer it jierlikse SKS kampioenskip skûtsjesilen op NPO 1. Yn dat live-programma, mei de namme Skûtsje Journaal, sil ûnder oare in wedstriidferslach te sjen wêze. Fierder wurdt troch reportaazjes mei bekende Friezen en Nederlanners yngien op it ûntstean fan it skûtsjesilen, wurde skippers foarsteld en wurdt útlis jûn oer de regels.

Skûtsje Journaal wurdt presintearre troch Sippy Tigchelaar, earder topreedrydster en jierrenlang skûtsjeferslachjouwer foar Omrop Fryslân. It kommentaar by it wedstriidferslach wurdt jûn troch Age Veldboom, âld-skûtsjeskipper by de IFKS en oprjochter fan it Skûtsjemuseum. Het Skûtsje Journaal is in gearwurking tusken Omroep MAX, Omrop Fryslân en de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS).

Foarsitter René Nagelhout fan de SKS is ynnommen mei it ekstra omtinken foar syn evenemint: “Hjirmei kriget ús kampioenskip lanlik omtinken. Dat is goed foar it skûtsjesilen.” MAX-direkteur Jan Slagter ferwachtet in soad fan de gearwurking: “Het skûtsjesilen is een prachtige sport, die ik graag een groter publiek gun. Met deze uitzendingen gaan we aan onze kijkers laten zien hoe mooi deze traditie is.” Haadredakteur Klaas Geert Bakker fan Omrop Fryslân: “It is in útdaging om dit programma mei Omroep MAX te meitsjen en sadwaande de prachtige en spektakulêre bylden dy’t wy al jierrenlang fan it skûtsjesilen meitsje in breder poadium te jaan.

Het Skûtsje Journaal wurdt fan sneon 5 oant freed 18 augustus útstjoerd om 17.25 oere op NPO 1.

Noat foar de redaksje:
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje fan Omrop Fryslân: 058 299 7876.

PERSBERICHT
26 juli 2017


Skûtsje Journaal dagelijks bij Omroep MAX

Omroep MAX zendt vanaf zaterdag 5 augustus iedere dag een journaal uit over het jaarlijkse SKS kampioenschap skûtsjesilen op NPO 1. In dat live-programma, met de naam Skûtsje Journaal, zal onder andere een wedstrijdverslag te zien zijn. Verder wordt door middel van reportages met bekende Friezen en Nederlanders ingegaan op het ontstaan van het skûtsjesilen, worden de schippers voorgesteld en wordt uitleg gegeven over de regels.   

Skûtsje Journaal wordt gepresenteerd door Sippy Tigchelaar, voormalig topschaatsster en jarenlang skûtsjeverslaggever voor Omrop Fryslân. Het commentaar bij het wedstrijdverslag wordt gegeven door Age Veldboom, oud-skûtsjeschipper bij de IFKS en eigenaar van het Skûtsjemuseum. Het Skûtsje Journaal is een samenwerking tussen Omroep MAX, Omrop Fryslân en de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS).

Voorzitter René Nagelhout van de SKS is verheugd over de extra aandacht voor zijn evenement: “Hiermee krijgt ons kampioenschap landelijke aandacht. Dat is goed voor het skûtsjesilen.”
MAX-directeur Jan Slagter verwacht veel van de samenwerking: “Het skûtsjesilen is een prachtige sport, die ik graag een groter publiek gun. Met deze uitzendingen gaan we aan onze kijkers laten zien hoe mooi deze traditie is.” Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân: “Het is een uitdaging om dit programma met Omroep MAX te maken en zodoende de prachtige en spectaculaire beelden die wij al jarenlang van het skûtsjesilen maken een breder podium te geven.”

Het Skûtsje Journaal wordt dagelijks van zaterdag 5 tot vrijdag 18 augustus uitgezonden om 17.25 uur op NPO 1.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Kommunikaasje van Omrop Fryslân: 058 299 7876.

(Advertinsje)