Fryslân DOK - Nij ljocht op Benner

09 okt 2014 - 12:26

Fryslân DOK op snein 19 oktober

Gerrit Benner (Ljouwert, 1887-1981) is de bekendste moderne Fryske skilder. Hy wurdt pleatst yn it rychje Appel, Corneille en Werkman. Benner hie it as autodidakt en ienling dreech yn de Ljouwerter keunstwrâld. De leden fan it keunstsinnige miljeu yn de Fryske haadstêd wisten net wat se oan him hiene en sadwaande waard der oant yn de jierren ’50 op Benner delsjoen.

Nei de oarloch wie Benner in soad yn Grins dêr’t er syn earste solo-eksposysje krige. Syn tiid fan bloei begûn doe’t er nei lang wifkjen yn 1952 nei Amsterdam ferhuze en oan it wurk gie yn it âlde atelier fan Karel Appel. Direkteur Sandberg helle him nei it Stedelijk Museum en dêrnei bruts Benner ek yn it bûtenlân troch. Gerrit Benner helle syn ynspiraasje út it Fryske lânskip. Der hinget in waas fan romantyk om Benner hinne: folslein autentyk en op eigen krêft grut wurden, tsjin de stream yn.

Biograaf Doeke Sijens hat wiidweidich ûndersyk dien nei libben en wurk fan Benner.
Sijens trof boarnen oan dy’t it romantyske byld gâns nuansearje. Hy kaam der ek achter dat Benner foar de oarloch linkse sympatyen hie en dat er al hiel betiid Dútske flechtlingen holp. Yn de oarloch siet Benner yn it ferset. Sijens syn boek oer Benner, mei dêryn ek bydragen fan Han Steenbruggen fan Museum Belvédère en fan Saskia Bak en Judith Spijksma fan it Fries Museum, ferskynt op sneon 4 oktober. It boek wurdt útjûn nei oanlieding fan twa útstallings fan Benner syn wurk: ien yn Museum Belvédère op It Hearrenfean en ien yn it Fries Museum yn Ljouwert. Dêr sil ek wurk te sjen wêze út partikulier besit dat noch nea earder eksposearre is.

Fryslân DOK: Nij ljocht op Benner
Snein 19 oktober om 17:00 oere en dêrnei fan 18:10 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje. Ek te sjen op sneon 18 oktober om 10:30 oere en op snein 19 oktober om 15:30 oere op NPO 2.

Noat foar de redaksje:
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje fan Omrop Fryslân: tel. 058 299 7876.

(Advertinsje)