Fryslân DOK - Molke en Stront

05 mrt 2015 - 16:20

Fryslân DOK op snein 15 maart 2015

Wat dogge de Fryske feeboeren as op 1 april it molkkwotum en de superheffing ferdwine? Sille sy ynvestearje yn mear kij, of wachtsje se earst ôf wat der bart? De wrâldmerk freget om mear molkprodukten en boeren wolle graach frije ûndernimmer wurde. De ferwachting is dat der 20 oant 30 persint mear molken wurde sil yn Fryslân. Mar de stimming is noch ferskillend.

De superheffing waard betocht yn 1984. Foar dy tiid koene boeren jierrenlang melke safolle as se woene. It gefolch: kuolhuzen fol boerebûter. In kwotum moast de molkproduksje beheine om fraach en oanbod yn lykwicht te hâlden. Der folge in strafheffing as der te folle molken waard. Mar de lêste tsien jier wurket dat systeem net mear.

Fryslân DOK freget de ynvestearjende boeren Wienia yn Eastrum, foarsichtige natuerboer Klaas Oevering en boer Jan Huitema fan it Europarlemint hoe ’t sy de takomst sjogge. Mar ek Sjoerd Galema, kommissaris by Friesland Campina, boerefoarfrou Sita van Keimpema en de âldstrider fan boerebûn CBTB Pé Miedema komme oan it wurd.

Fryslân DOK: Molke en Stront
Snein 15 maart om 17.00 oere en dêrnei fan 18.10 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje. Ek te sjen op sneon 14 maart om 15.35 oere en snein 15 maart om
12.25 oere op NPO 2.

Noat foar de redaksje:
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje fan Omrop Fryslân: tel. 058 299 7876 / 06 14 23 98 34.

(advertinsje)